doradztwo@podatkowe.slask.pl

+48 502673621

Opinia prawno podatkowa

Opinia prawno-podatkowa to sformalizowana forma rozbudowanej porady podatkowej, sporządzona w formie pisemnej . Zawiera opis stanu faktycznego, analizę sytuacji oraz ocenę prawno-podatkową, w tym zwłaszcza skutki prawno-podatkowe analizowanych zdarzeń przyszłych czy istniejącego stanu faktycznego.

Opinia prawno-podatkowa jest wskazana zwłaszcza gdy mamy do czynienia z rozbieżnym orzecznictwem bądź niejednoznacznie brzmiącymi przepisami czy w sytuacjach kiedy ocena samego stanu faktycznego może budzić wątpliwości co do zastosowania stosownych przepisów prawa podatkowego a zagadnienie może wiązać się ze znacznym ryzykiem podatkowym. Opinia prawno-podatkowa może być wykorzystana w postępowaniach podatkowych - przedstawiona organowi prowadzącemu postępowanie, a także w innych sytuacjach biznesowych.

W przypadku kiedy opinia prawno-podatkowa jest wykorzystana jako plan własnych działań podejmowanych w ramach różnych przedsięwzięć, zawiera oprócz opisu sytuacji także analizę przepisów podatkowych oraz orzecznictwa, może służyć przedstawieniu optymalnych rozwiązań przy wskazaniu określonych korzyści i ewentualnych zagrożeń prawno-podatkowych przy wyborze określonego sposobu działania.

Opinia prawno-podatkowa może stanowić podstawę i plan do optymalnych działań z uwagi na skutki prawno-podatkowe, zwłaszcza redukcję obciążeń podatkowych (optymalizacja podatkowa), związanych z podejmowanymi przedsięwzięciami.

Podobnie jak w przypadku porady aby efektywnie skorzystać z tej usługi zalecam odpowiednie przygotowanie, polegające na sporządzeniu kopii umów, aktów notarialnych, faktur czy innych pism i dokumentów mogących mieć znaczenie w określonym zakresie. Wstępnie ustalić telefonicznie lub mail'em terminu spotkania ( najlepszym dla mnie okresem na podejmowanie działań, spoza obsługi stałych klientów, jest okres pomiędzy 25 dniem każdego miesiąca do 10 dnia następnego).

Na pierwszym spotkaniu, po zarysowaniu swoich planów czy też podjętych działań, wspólnie określimy jaki rezultat chcemy osiągnąć, harmonogram prac i określamy zasady wyceny tej usługi.

Dopiero na kolejnym spotkaniu po zaakceptowanie celów, harmonogramu prac i zasad rozliczania kosztów wykonania tej usługi co znajdzie odzwierciedlenie w stosownym zleceniu, dokonamy uściślenia stanu faktycznego poprzez rozmowę i weryfikację przedłożonych dokumentów. W przypadku dalszych wątpliwości, ustalimy sposób uzyskania niezbędnych informacji np. poprzez umówienie następnego spotkania albo z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Opinia prawno-podatkowa wydawana jest w formie pisemne, przy czym istnieje możliwość aby wydanie właściwej opinii poprzedzić wydaniem jej projektu.
W takim przypadku po otrzymaniu uwag do projektu (termin na ich sporządzenie to 14 dni) nie później niż w terminie miesiąca wydana zostanie właściwa opinia.