doradztwo@podatkowe.slask.pl

+48 502673621

Porady i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych.

W zakresie obowiązków wynikających z prawa podatkowego zalecam jako podstawową formą działania - profilaktykę.

Istnieje możliwość uzyskania potwierdzonej urzędowo, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wydaje się ,że to najefektywniejsza forma minimalizacji negatywnych skutków błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, planowanych lub już funkcjonujących rozwiązań biznesowych czy też w zakresie indywidualnych praw majątkowych. Aby powstała potrzeba sporządzenia wniosku o otrzymanie takiej interpretacji, należy gruntownie przeanalizować te plany lub działania pod kontem ewentualnych zagrożeń w tym obszarze.

Tu właśnie znajdzie się miejsce do skorzystania z instytucji " porady"  z zakresu obowiązków podatkowych. W mojej opinii to (poza wyjaśnieniami) najmniej sformalizowana forma pomocy prawno podatkowej. Aby efektywnie skorzystać z tej usługi zalecam odpowiednie przygotowanie, polegające na sporządzeniu kopii umów, aktów notarialnych, faktur czy innych pism i dokumentów mogących mieć znaczenie w określonym zakresie. Wstępnie ustalić telefonicznie lub mail'em terminu spotkania ( najlepszym dla mnie okresem na podejmowanie działań, spoza obsługi stałych klientów, jest okres pomiędzy 25 dniem każdego miesiąca do 10 dnia następnego).

Na pierwszym spotkaniu, po zarysowaniu swoich planów czy też podjętych działań, wspólnie określimy jaki rezultat chcemy osiągnąć i z jakimi kosztami winniście się liczyć. Na tym etapie, w przypadku gdy przedmiotem porady miałaby być sytuacja jednoznacznie opisana w przepisach prawa podatkowego. nie budząca jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych udzielę stosownych wyjaśnień z zakresu Waszych obowiązków podatkowych.

Zaakceptowanie celów i kosztów, pozwoli na  uściślenie stanu faktycznego poprzez rozmowę i weryfikację przedłożonych dokumentów. W przypadku dalszych wątpliwości, ustalimy sposób uzyskania niezbędnych informacji np. poprzez umówienie następnego spotkania albo z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Istotne - nie przyjmuję oryginałów dokumentów tylko kopie lub scany - pierwsze spotkanie jest tylko źródłem informacji niezbędnych do wykonania usługi a wszystkie przytoczone przepisy i ich interpretacje to luźne rozważania  nie mogące służyć do wyciągania zbyt daleko idących wniosków o ile nie następuje zamknięcie usługi jako udzielenie wyjaśnień z zakresu Waszych obowiązków podatkowych.

Na kolejnym spotkaniu dokonujemy podsumowania ustaleń faktycznych, artykułujemy powstałe wątpliwości.W konsekwencji zapoznaję Was z zapadłymi rozstrzygnięciami przy analogicznych stanach faktycznych, oczywiście o ile takie funkcjonują w obrocie prawnym oraz w zakresie w jakim są dostępne.

Efektem końcowym porady może być sporządzenie wniosku interpretacyjnego lub analiza przepisów podparta stosownym orzecznictwem wraz ze wskazaniem wymagań formalnych.

Istotne -w naszym systemie prawnym  każde rozstrzygnięcie zapad w konkretnym stanie faktycznym i tylko w danej sprawie jest wiążące.

Więcej o interpretacji indywidualnej znajdziecie w art.14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.

http://sjp.pwn.pl/

wyjaśnienie «uwagi wyjaśniające rzecz niezrozumiałą»
wyjaśnić «uczynić coś zrozumiałym»

porada «udzielenie komuś rady; też: to, co się komuś zaleca jako środek na coś»